توافقنامه ارائه خدمات

کلیه خریداران موظف به ارائه مشخصات صحیح از جمله نام٬ آدرس و شماره تماس برای اشخاص حقیقی و حقوقی به تاد سرور می باشند.عضویت در تاد سرور به معنی پذیرش قوانین و مقررات تاد سرور می باشد. 


1. تکمیل مشخصات

در صورتیکه تاد سرور، در هنگام تکمیل فرآیند خرید و به جهت تسهیل و تسریع امور، اقدام به دریافت و کنترل مدارک ننماید پس از آن حق دریافت مدارک همواره برای تاد سرور محفوظ بوده و با عدم ارائه مدارک در زمان مقرر به تاد سرور، حقوق مالکیتی خریدار ملغی محسوب می شود و ضمنا عواقب اعلام ناصحیح اطلاعات مستقیما بر عهده خریدار خواهد بود.


2. کنترل مدارک و احراز هویت

خریدار اذعان می نماید که کلیه اطلاعات هویتی ارائه شده و آدرسها و شماره تماس و امثالهم صحیح بوده و همواره در بروز نگه داشتن آنها در پورتال کاربران می کوشد.  تاد سرور حق دارد تا تکمیل اطلاعات صحیح نسبت به تعلیق سرویس اقدام نماید.